Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych
Cele

- doskonalenie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Tematyka

- przyczyny niepowodzeń szkolnych

- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

- zaburzenia percepcji słuchowej, wzrokowej, artykulacji, lateralizacji

- zasady i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- niepełnosprawny w szkole – kształcenie specjalne

- praca z dzieckiem z autyzmem

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – zadania nauczycieli

- współpraca z rodzicami dziecka o SPE

Kurs odbędzie się 24 i 25 maja w formie zdalnej, w godzinach 16.30-20.30

Prowadzenie - Wiesława Kuban

 

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
110 zł