Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wiesława Kuban konsultantka ds. wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 881-93-44-85 e-mail: Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i indywidualnego programu rewalidacyjno-wychowawczego
Konferencja: "Zawód: nauczyciel - wyzwania współczesnej edukacji" - forma stacjonarna
Konferencja: "Zawód: nauczyciel - wyzwania współczesnej edukacji" - forma zdalna
Autyzm, zespół Aspergera. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki behawioralne i wybrane wspomagające metody terapii – kurs
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
Seminarium dla pedagogów szkolnych
Komunikacja interpersonalna – kurs
Negocjacje i mediacje w szkole– kurs
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną – kurs
Przemoc i agresja – problem czy zjawisko – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rola i zadania nauczyciela realizującego pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole
Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej
Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce
Współpraca przedszkola, szkoły z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji
Jak skutecznie współpracować z rodzicami?
Negocjacje i mediacje w szkole
Postawy rodziców i wychowawców a zachowania dzieci. Modelowanie zachowań
Komunikacja interpersonalna w szkole
Konflikty w szkole – sztuka ich rozwiązywania
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela
Wartości i normy w szkole
Profilaktyka trudnych zachowań
Wychowanie i profilaktyka w szkole – realizacja, monitorowanie, ewaluacja