Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zofia Spalińska konsultantka ds. ewaluacji, doskonalenia i pomiaru dydaktycznego 881-93-33-55 e-mail: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Informacja zwrotna, która pomaga w uczeniu się – kurs
Motywowanie uczniów do nauki – kurs
Akademia kompetencji obywatelskich w szkole – kurs
Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak wykorzystać platformę Edupolis do zamieszczania i propagowania metody projektu edukacyjnego
Jak motywować swoje dziecko do nauki? Wskazówki dla rodziców
Jak motywować uczniów do nauki ?
Jak kształtować kompetencje obywatelskie u uczniów
Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie
Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole
Praca metodą projektu edukacyjnego
Praca w grupie. Ocenianie uczniów
Praca zespołowa – jak budować zespół i pogłębiać relacje
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu
Konstruowanie narzędzi badawczych
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły
Sieci współpracy i samokształcenia
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE - jak tworzyć szkołę promującą zdrowie ?
PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE - jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie ?