Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zofia Spalińska konsultantka ds. ewaluacji, diagnozy i promocji zdrowia 881-93-33-55 e-mail: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak pomóc dzieciom i młodzieży w kryzysie i sytuacji traumatycznej (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka trudnych zachowań – odbudowanie relacji, kształcenie postaw, minimalizowanie skutków po izolacji w pandemii (stacjonarnie, zdalnie)
Trening wychowawczy – wzmocnienie roli wychowawcy oraz wsparcie w realizacji zadań w kryzysie w trakcie i po pandemii COVID-19 (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować kompetencje obywatelskie uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Jak kształtować kompetencje społeczne uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)
Przedszkole promujące zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę (stacjonarnie, zdalnie)
Szkoła promująca zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę (stacjonarnie, zdalnie)
Zaburzenia odżywiania się u współczesnych nastolatków (stacjonarnie, zdalnie)
Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Praca metodą projektu edukacyjnego (stacjonarnie, zdalnie)
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu (stacjonarnie, zdalnie)
Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w mierzeniu osiągnięć uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie
Sieć Szkół Promujących Zdrowie