Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Czerwcowa kartka z kalendarza

09.07.2020

Konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu czerwcowe szkolenia realizowali na dwa sposoby: tę część zajęć, która opierała się na przekazaniu teorii prowadzili zdalnie na platformie LiveWebinar, a ćwiczenia wymagające obecności drugiej osoby, współpracy w grupie – stacjonarnie.

  • Kursy, warsztaty…

W czerwcu Agnieszka Przybyszewska zorganizowała dwie edycje kursu Dobry Start – zadania rozwojowe kształtujące gotowość szkolną (30h). Część zdalna, prowadzona na platformie LiveWebinar, poświęcona była teorii – nauczyciele zapoznali się z metodami wspomagającymi psychoruchowy rozwój dzieci, wybrane zagadnienia z Dobrego Startu i kinezjologii edukacyjnej. Zajęcia w formie stacjonarnej, prowadzone przez Elizę Sokołowską i wymagające zastosowania poznanej teorii w praktyce, poświęcone były aktywizowaniu funkcji psychomotorycznych dziecka, przygotowaniu kart pracy i scenariuszy zajęć z zastosowaniem uczenia się polisensorycznego. Uczestnicy zajęć nauczyli się, jak wykorzystać zmysły dziecka, by mu ułatwić i właściwie ukierunkować edukację.

Ukończony został 70-godzinny kurs Terapie ukierunkowane na rozwój dziecka – wczesna interwencja, organizowany przez Agnieszkę Przybyszewską. Na zajęciach prowadzonych przez Elizę Sokołowską, nauczyciele zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju.

Uczestniczki kursu Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju po przerwie związanej z sytuacją epidemiczną spotkały się z Danutą Potręć na ostatnich zajęciach. Oczywiście w maseczkach i z zachowaniem środków ostrożności. Na kursie nauczyciele poznają metodę tutoringu, przygotowują się do rozwijania potencjału ucznia i motywowania go do samodzielnej pracy.

W minionym miesiącu kontynuowaliśmy zdalne zajęcia doskonalące u nauczycieli znajomość języków obcych, organizowane przez Agnieszkę Chabros. Uczestnicy kursu języka angielskiego na poziomie A1/A2 w czerwcu zakończyli już zajęcia, które prowadziła Joanna Przewięźlikowska. Kontynuowany jest kurs rozpoczęty w maju, zorganizowany dla nauczycieli ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2. Zajęcia te rozwijają znajomość zagadnień leksykalno-gramatycznych i umiejętności językowe na poziomie średnio zaawansowanym, przygotowując nauczycieli do egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu First Certificate in English (FCE), a prowadzi je Richard Bolt.

Osoby zainteresowane doskonaleniem swojej znajomości języka hiszpańskiego uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Agnieszkę Chabros w dwóch grupach – na poziomie A2 i B2. Nauczyciele poznają zagadnienia leksykalne, gramatyczne i ćwiczą inne umiejętności językowe od podstaw do poziomu średnio zaawansowanego.

W czerwcu trwały zajęcia na dwóch edycjach kursu e-learningowego Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych, prowadzonego przez Barbarę Iwanowską. Szkolenie było skierowane do wszystkich zainteresowanych nauczycieli i umożliwiło im przede wszystkim poszerzanie kompetencji w zakresie realizacji projektów edukacyjnych. Warto zaznaczyć, że pracy metodą projektu – metody ważnej, rozwijającej u uczniów kompetencje kluczowe, kompetencje miękkie i twarde oraz przygotowującej do funkcjonowania w późniejszym życiu zawodowym – można uczyć zdalnie z bardzo dobrym efektem, ponadto to właśnie współpraca zdalna doskonale się sprawdza w realizowaniu projektów edukacyjnych.

Nauczyciele zainteresowani kursami z zakresu informatyki i nowych technologii mieli okazję uczestniczyć w dwóch kursach organizowanych przez Grażynę Szabłowicz-Zawadzką. Zakończony został kurs Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – algorytmy w języku Python, rozpoczęty jeszcze w kwietniu i prowadzony w formie blended learning na platformie Moodle KPCEN w Toruniu. Uczestnicy zajęć poznali programowanie tekstowe w języku Python, analizowali algorytmy i podstawowe techniki programowania, a także poznali sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowego języka programowania Python. Drugą formą doskonalenia, uruchomioną w czerwcu, był jednodniowy kurs Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online w formie e-learningowej na platformie LiveWebinar. Celem zajęć było wprowadzenie nauczycieli do pracy w chmurze przy pomocy ćwiczeń w chmurze Google z zastosowaniem narzędzi dostępnych online. Uczestnicy poznali chmurę obliczeniową, poziomy dostępu do usług w chmurze, zasady współdzielenia plików i pracę synchroniczną w chmurze Google, omówiono zagadnienie dysków sieciowych i pakiety biurowe online. Nauczyciele poznali organizację pracy poprzez kalendarze online, formularze do tworzenia testów i ankiet, a także aplikacje dostępne w chmurze, które można zastosować w edukacji.

Marzenna Wierzbicka poprowadziła warsztaty e-learningowe Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Na zajęciach rozmawiano o kompetencjach matematycznych uczniów klas I–III w zapisach podstawy programowej, rodzajach i tworzeniu tekstów matematycznych, tworzenie tekstów matematycznych. Uczestnicy otrzymali wskazówki metodyczne do pracy z tekstami matematycznymi.

W czerwcu przeprowadziliśmy także kursy w formie e-learningowej, które dla nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego organizuje Małgorzata Trzeciak – Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zajęcia czerwcowe były domknięciem wcześniejszych, które odbyły się w maju. Celem kursu jest przekazanie nauczycielom wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania kolejnego stopnia awansu zawodowego, nabycie przez nich umiejętności tworzenia planów rozwoju zawodowego, sprawozdań i autoprezentacji podczas postępowania kwalifikacyjnego.

  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Na Kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą, organizowanym przez Wiesławę Kuban, nasi konsultanci prowadzili zajęcia w ramach kilku modułów tematycznych: Marzenna Wierzbicka – Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego, Regina Strzemeska – Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym oraz Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego, Zofia Spalińska – Przywództwo edukacyjne w szkole, Danuta Potręć – Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku i Agnieszka Chabros – Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

  • Sieci współpracy i samokształcenia

Sławomir Żebrowski organizował sieć współpracy i samokształcenia Doradztwo zawodowe dziś i jutro dla doradców zawodowych i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Czerwcowe zdalne zajęcia poprowadziła na platformie LiveWebinar Izabela Ziętara, dyrektor szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu.

Podczas zdalnego spotkania w ramach działalności sieci współpracy i samokształcenia Metody aktywizujące ucznia, które prowadziła Agnieszka Przybyszewska, uczestnicy wykonywali ćwiczenia za pomocą różnych narzędzi internetowych, m.in. na tablicy joamboard. Dokonano podsumowań: podczas  wszystkich spotkań sieci nauczyciele tworzyli testy multimedialne z wykorzystaniem aplikacji quizizz, poznali metody pracy z kodami QR, dowiedzieli się, na czym polega gamifikacja w edukacji.

Ostatnie spotkanie sieci Nauczyciel mistrzem dla ucznia – tutoring i mentoring w szkole odbyło się online na platformie LiveWebinar. Organizatorki sieci – Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu i Elżbieta Wiśniewska z toruńskiej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej analizowały rolę nauczyciela-przewodnika w czasie edukacji zdalnej.

Marzenna Wierzbicka z uczestniczkami sieci Wymieńmy doświadczenia, czyli o ciekawych metodach i formach pracy z przedszkolakami na ostatnich zajęciach w czerwcu dokonała podsumowania dotychczasowych działań, a nauczycielki dzieliły się swoimi wrażeniami z pracy zdalnej z dziećmi.

  • Zdalnie szkolimy rady pedagogiczne

Nauczyciele w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu, podczas zdalnego szkolenia Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju prowadzonego przez Danutę Potręć, zastanawiali się nad tym, jak nauczyciel przedszkola mógłby poprowadzić tutoring z rodzicami dzieci. Nauczyciele dowiedzieli się, jak pracować nad konkretnymi, sformułowanymi wspólnie z rodzicami celami, by holistycznie wspierać rozwój dziecka w oparciu o ideę psychologii pozytywnej. Uczestnicy rozmawiali o pracy nastawionej na wzmacnianie mocnych stron, a minimalizowanie słabych i poznali narzędzia, które mogliby wykorzystać podczas spotkań z rodzicami.

W Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym Barbara Iwanowska mówiła o lekcji odwróconej jako przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego z wykorzystaniem nowych technologii. Nauczyciele poznali strategię wyprzedzającą, odkrywali filmy edukacyjne ukryte w kodach QR i uczyli się generować samodzielnie kody QR z wybranymi treściami, poznali platformę quizizz i tworzyli na niej testy, by w końcowym etapie szkolenia przygotować własny scenariusz lekcji odwróconej. Z kolei na temat kompetencji kluczowych w podstawie programowej rozmawiała z radą pedagogiczną Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Zdalne szkolenie dotyczyło zmieniającej się szkoły, wymagań pracodawców. Nauczyciele dowiedzieli się, jak rozwijać kompetencje kluczowe we wszystkich obszarach, doskonalić kompetencje twarde i miękkie i w jaki sposób stosować założenia podstawy programowej w praktyce.

  • Doskonalenie naszej kadry

Doskonalimy nauczycieli online i siebie także! Wzięliśmy udział w szkoleniu Nie spali się, kto nigdy nie płonął, które prowadziła Teresa Tymrakiewicz z Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus na platformie Clickmeeting. Omówiła z nami metody redukujące napięcie emocjonalne i fizyczne, metody poznawcze redukcji stresu, zwróciła uwagę na interpersonalne wsparcie w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Więcej o szkoleniu pisaliśmy wcześniej.

  • Konkurs „Wielcy Polacy”

Uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach, odbywającego się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, odebrali dyplomy, nagrody oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata wręczone przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika podczas gali w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, która odbyła się 24 czerwca 2020 r. Zaszczytny tytuł laureata uzyskało 21 uczniów ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej o gali podsumowującej konkurs pisaliśmy niedawno. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku pod kierownictwem ks. Józefa Ślusarczyka, a współorganizatorami Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Wydarzenie odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

  • Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła 25 czerwca zakończyła rok szkolny transmisją programów, które poprowadzili uczniowie. Skontaktowano się także ze szkołami w regionie, by posłuchać, jak młodzież z naszego województwa wspomina miniony rok szkolny – przez epidemię był to rok inny niż wszystkie.

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 czerwca było okazją do zdobycia wiedzy o samorządzie podczas e-lekcji z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbietą Piniewską, rys historyczny powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski przedstawił prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, Olga Kwiatkowska opowiedziała o Przestrzeni życia, a Dorota Sajbor o ochronie środowiska w naszym regionie.

Transmisje wszystkich lekcji i innych programów dostępne są na kanale YouTube Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły. Można je oglądać również po zakończeniu lekcji w dowolnym, wybranym przez siebie czasie. Cieszy nas, że Kujawsko-Pomorska e-Szkoła ma plan działania przez wakacje, popularyzując wiedzę z zakresu różnych dziedzin oraz o naszym regionie.

Na sukces Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej złożyły się przemyślana koncepcja, sprawna organizacja oraz solidna praca i profesjonalizm prowadzących zajęcia nauczycieli, a także osób odpowiedzialnych za transmisję i rejestrację lekcji. Wszystkim zaangażowanym w ten projekt serdecznie dziękuję. Cieszę się, że nasza e-Szkoła nie zamyka się na wakacje. Jestem też przekonany, że spotkamy się z nią po wznowieniu regularnych zajęć jesienią mówił marszałek Piotr Całbecki. Więcej informacji o ostatnich działaniach e-Szkoły dostępnych jest na stronie kujawsko-pomorskie.pl

Mamy nadzieję, że z radością korzystają Państwo z letniego wypoczynku. My przygotowujemy do druku nowy Informator o formach doskonalenia nauczycieli, z niecierpliwością czekając na kolejne wspólne spotkania podczas szkoleń w KPCEN w Toruniu. Udanych wakacji!

Fot. ze studia nagrań Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły (ost. w galerii) Mikołaj Kuras dla UMWKP, za: kujawsko-pomorskie.pl; pozostałe zdjęcia - pracownicy KPCEN w Toruniu.

 

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...