Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Państwa sugestie są dla nas impulsem do rozwoju. Poza propozycjami z Informatora, możemy przygotować dla Państwa formy doskonalenia odpowiadające indywidualnemu zapotrzebowaniu.

W przypadku zamawiania Szkoleniowych Rad Pedagogicznych prosimy przed złożeniem zamówienia na stronie WWW o kontakt z kierownikiem formy w celu ustalenia terminu.

Szkolenie Rad Pedagogicznych są skalkulowane i przygotowane dla grup do 25 osób. Jeśli grupa liczy ponad 25 osób prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację szkolenia.

Prosimy o dokonywanie wpłat przed szkoleniem wyłącznie przez osoby, które będą chciały otrzymać imienną fakturę. W przypadku wpłat za szkolenie przez szkołę/placówkę będą wystawiane faktury na daną szkołę/placówkę z terminem płatności po zakończonym szkoleniu. Faktury nie będą podlegały wymianie. Ewentualnej korekty będzie można dokonać wyłącznie w miesiącu wystawienia faktury.

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci
Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – warsztaty
Jak kształcić kompetencje czytelnicze wykorzystując uważność, elementy jogi i relaksacji – warsztaty
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty
Storytelling jako możliwość zaciekawienia czytaniem – warsztaty
Wykorzystanie metody projektu do promocji czytelnictwa w szkole – warsztaty
Polonistyczne manewry – aktywny uczeń na lekcjach języka polskiego – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia
Nauczyciel mistrzem dla ucznia (tutoring i mentoring w szkole) – sieć współpracy i samokształcenia; kontynuacja
Innowacyjny nauczyciel języka polskiego

Szkolenia rad pedagogicznych
Język edukacji szkolnej (JES) wyzwaniem dla naszych uczniów
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Coaching na lekcji języka obcego (angielskiego/hiszpańskiego) – kurs
Kreatywność na lekcji języka obcego (angielski/hiszpański) jako kompetencja kluczowa – kurs
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie A2 (kontynuacja)
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie podstawowym A1
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B1 (kontynuacja)
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący do egzaminu DELE B2
Escape room/pokój zagadek jako forma motywująca do nauki języka niemieckiego
Metodyka nauczania języka niemieckiego – warsztaty
Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego – warsztaty
Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2)
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka hiszpańskiego
Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego - sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Metoda eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda –eksperymentujemy z dziećmi
Rozwój umiejętności matematycznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doświadczenia na lekcjach chemii
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie
Kryminalistyka na przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Metody aktywne rozwijające kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii – warsztaty
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – kurs
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych
GIS – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji geograficznej w procesie dydaktycznym – warsztaty
Metoda eksperymentu na lekcjach geografii – szkolenie
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – warsztaty
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda –eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela – kurs
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni Pasco – warsztaty
Elementy astronomii w nauczaniu – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie i konstruowanie wiedzy – kurs
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – kurs
Wybrane zagadnienia fizyki w eksperymentach –warsztaty
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – kurs
Przepis na dobrą lekcję matematyki - warsztaty
Metoda Projektu. Nauczanie przez eksperymentowanie.
ZaTIKowana geografia - wykorzystanie platformy multimedialnej Meridian Prime w nauczaniu geografii
Sieci współpracy i samokształcenia
Narzędzia cyfrowe przydatne przyrodnikom
Astrobazy Kopernik. Przygotowanie i prowadzenie obserwacji i wspólnych akcji
„Wyzwolić aktywność ucznia”- sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Koduję i programuję w przedszkolu (część I)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej
Metoda projektu w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Jak to jest zbudowane? - zalety konstruktywizmu pedagogicznego
Trzy żywioły – nauczanie przez eksperymentowanie
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Koduję i programuję w przedszkolu (część II)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Baśnie i bajki w realizacji treści programowych w zakresie różnych edukacji
Czytam i rozumiem – o czytaniu i pracy z tekstem
Elementy edukacji matematycznej, muzycznej polonistycznej i przyrodniczej na lekcjach wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej
Kodujemy i programujemy z wykorzystaniem ciekawych środków dydaktycznych – warsztaty
Matematyka czynnościowa, a nie papierowa – kurs
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej
Nowe oraz zapomniane gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne – warsztaty
Jak to jest zbudowane?
Sieci współpracy i samokształcenia
Wymieńmy doświadczenia, czyli o ciekawych metodach i formach pracy z przedszkolakami – III edycja

Szkolenia rad pedagogicznych
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online
Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy
Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel?
Uzależnienie od Internetu i komputera – wprowadzenie do profilaktyki, diagnozy i leczenia
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Algorytmy w tekstowym języku programowania Python– kurs
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online – kurs blended learning
Programowanie gier i animacji w języku wizualnym Scratch – kurs
Programowanie i grafika w tekstowych językach programowania – warsztaty
Programowanie w języku tekstowym Python – kurs blended learning
Wprowadzenie do programowania w języku tekstowym Python – kurs
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020
Sieci współpracy i samokształcenia
Programowanie i robotyka w szkole

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doradztwo zawodowe dziś i jutro – seminarium
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia zarządzania – seminarium
Obserwacje zajęć jako element wspomagania w pracy nauczyciela – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – kurs w formie zdalnej
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs w formie zdalnej
Jak napisać dobry plan rozwoju zawodowego? – szkolenie
Jestem drogowskazem – kurs dla opiekunów stażu
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Aplikacje komputerowe i smartfonowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Cyfrowy narzędziownik nauczyciela języka obcego
Sztuka dyskutowania i argumentowania – retoryka na co dzień
QR kody w pracy nauczyciela
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak wykorzystać platformę Edupolis do zamieszczania i propagowania metody projektu edukacyjnego
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach języka polskiego – warsztaty
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach przyrody, chemii i biologii
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS w pracy nauczyciela fizyki – warsztaty
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Metody pracy rozwijające umiejętności uczniów sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego. Przykłady ćwiczeń wspomagających rozwój docelowych umiejętności ucznia – kurs
Matura z języka niemieckiego. Przykłady ćwiczeń wspomagających rozwój docelowych umiejętności ucznia – kurs
Jak przygotować uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Strategie dla ucznia i nauczyciela – kurs
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski/hiszpański) – kurs
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego – kurs
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Narzędziownik nauczyciela w edukacji zdalnej
Akty prawa wewnątrzszkolnego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kurs doskonalący z wykorzystania metody eksperymentu
Metody indywidualnej pracy z uczniem - indywidualizacja procesu nauczania
Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych
Nauczanie przez eksperymentowanie i budowanie wiedzy
Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i indywidualnego programu rewalidacyjno-wychowawczego
Konferencja: "Zawód: nauczyciel - wyzwania współczesnej edukacji" - forma stacjonarna
Konferencja: "Zawód: nauczyciel - wyzwania współczesnej edukacji" - forma zdalna
Chmura Google w edukacji zdalnej - warsztaty
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rola i zadania nauczyciela realizującego pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole
Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej
Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce
Współpraca przedszkola, szkoły z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Autyzm, zespół Aspergera. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki behawioralne i wybrane wspomagające metody terapii – kurs
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
Seminarium dla pedagogów szkolnych
Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostepnej
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak motywować swoje dziecko do nauki? Wskazówki dla rodziców
Jak motywować uczniów do nauki ?
Jak kształtować kompetencje obywatelskie u uczniów
Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie
Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole
Praca metodą projektu edukacyjnego
Praca w grupie. Ocenianie uczniów
Praca zespołowa – jak budować zespół i pogłębiać relacje
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu
Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole
Co kształtuje profesjonalny wizerunek nauczyciela
Jak uczyć uczenia się – teoria w praktyce
Promocja szkoły – miejsce szkoły w środowisku. Media w procesie komunikowania się
Metody aktywizujące w szkole
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting)
Konstruowanie narzędzi badawczych
Elementy treningu twórczego myślenia i działania
Nowe spojrzenie na relację nauczyciel – uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy
Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji
Jak skutecznie współpracować z rodzicami?
Negocjacje i mediacje w szkole
Postawy rodziców i wychowawców a zachowania dzieci. Modelowanie zachowań
Design thinking w planowaniu działań edukacyjnych
Gdy uczniowie uczą się sami, czyli otwarte formy nauczania na przykładzie stacji edukacyjnych
Gra jako sposób motywacji do nauki. Wykorzystanie mechaniki gry dla celów edukacyjnych
Jak wspomóc samodzielną pracę ucznia? „Rusztowania”, karty pracy i notatki
Samodzielność i umiejętność współpracy u uczniów – jak je rozwijać
Sposoby rozwijania umiejętności kluczowych przez nauczycieli wszystkich przedmiotów
Wybrane sposoby motywowania uczniów do nauki
Heksy i inne sposoby aktywizowania i motywowania uczniów
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę z neurodydaktyki
Zadawać do domu? Rola prac domowych
Kompetencje kluczowe w nowej podstawie programowej
Rozwijanie kreatywności u uczniów
Strategie oceniania kształtującego – wybrane techniki i metody wspierające uczenie się w klasie
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Informacja zwrotna, która pomaga w uczeniu się – kurs
Motywowanie uczniów do nauki – kurs
Jak budować swój autorytet–warsztaty
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju – kurs
Jak być kreatywnym nauczycielem –inspiracje
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia – kurs
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Uczenie się przez planowanie – bulletjournal
Jak rozwijać zdolność koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży – warsztaty
Komunikacja interpersonalna – kurs
Negocjacje i mediacje w szkole– kurs
Współpracuję: uczę się i myślę. Nauczanie kooperatywne – warsztaty
Sposoby na uczenie się uczniów poprzez metody z wykorzystaniem TIK – warsztaty
ZaTikowana historia– wykorzystanie platformy multimedialnej Meridian Prime w nauczaniu
Sieci współpracy i samokształcenia
„Netzwerk” – nauczyciel języka niemieckiego w sieci

Szkolenia rad pedagogicznych
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Każdy nauczyciel może być coachem
Kreatywna lekcja
Komunikacja interpersonalna w szkole
Konflikty w szkole – sztuka ich rozwiązywania
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela
Wartości i normy w szkole
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej
Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie – podnoszenie umiejętności nauczyciela
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia kompetencji obywatelskich w szkole – kurs
Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji – kurs
Coachingowe lekcje wychowawcze – warsztaty
Coaching – podstawowe narzędzia przydatne w szkole
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną – kurs
Przemoc i agresja – problem czy zjawisko – warsztaty
Narzędzia dialogu motywującego i karty metaforyczne w pracy nauczyciela wychowawcy – warsztaty
Rozwijanie kompetencji społecznych wychowanków
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – część I – warsztaty
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – część II – warsztaty
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji – warsztaty
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci
Profilaktyka trudnych zachowań
Wychowanie i profilaktyka w szkole – realizacja, monitorowanie, ewaluacja
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi – warsztaty
Arteterapia – zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi – warsztaty
Arteterapia – teatroterapia i praca z ciałem – warsztaty
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci – kurs
Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym – warsztaty
Przedszkole Promujące Zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę
Szkoła Promująca Zdrowie – planowanie działań w oparciu o diagnozę
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie
Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej - sieci współpracy i samokształcenia