56 62 277 47 881 93 10 25 kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)

Państwa sugestie są dla nas impulsem do rozwoju. Poza propozycjami z Informatora, możemy przygotować dla Państwa formy doskonalenia odpowiadające indywidualnemu zapotrzebowaniu.

W przypadku zamawiania Szkoleniowych Rad Pedagogicznych prosimy przed złożeniem zamówienia na stronie WWW o kontakt z kierownikiem formy w celu ustalenia terminu.

Prosimy o dokonywanie wpłat przed szkoleniem wyłącznie przez osoby, które będą chciały otrzymać imienną fakturę. W przypadku wpłat za szkolenie przez szkołę/placówkę będą wystawiane faktury na daną szkołę/placówkę z terminem płatności po zakończonym szkoleniu. Faktury nie będą podlegały wymianie. Ewentualnej korekty będzie można dokonać wyłącznie w miesiącu wystawienia faktury.

Szkolenia rad pedagogicznych
Dylematy nauczycieli i rodziców: czy zmuszać dzieci do czytania książek
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci i młodzieży wykorzystując różne formy książek
Kampania czytelnicza w szkole przeprowadzona metodą projektu
Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Biblioteka szkolna ciekawym i atrakcyjnym miejscem w szkole – warsztaty
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty
Storytelling jako możliwość zaciekawienia czytaniem – warsztaty
Polonistyczne manewry – aktywny uczeń na lekcjach języka polskiego – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia
Kultura w sieci i na żywo – przegląd źródeł informacji o wydarzeniach kulturalnych (Sieć współpracy i samokształcenia)
Nauczyciel mistrzem dla ucznia (tutoring i mentoring w szkole) – sieć współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Coaching na lekcji języka obcego (angielskiego / hiszpańskiego) – kurs
Kreatywność na lekcji języka obcego (angielski / hiszpański) jako kompetencja kluczowa – kurs
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie podstawowym A1
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Kurs języka angielskiego na poziomie B1
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie A2
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie podstawowym A1
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie średniozaawansowanym B1
Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego w szkole średniej. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji języka rosyjskiego – warsztaty
Kurs języka francuskiego dla początkujących - kurs
Metodyka nauczania języka niemieckiego – warsztaty
Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego – warsztaty
Wczesne nauczanie języków obcych – techniki pracy, projekty, language awareness – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka francuskiego
Nauczyciel języka niemieckiego w sieci – sieć współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Rozwój umiejętności matematycznych i ich wpływ na trudności w uczeniu się
Metoda eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doświadczenia na lekcjach chemii w szkole podstawowej – kurs
Doświadczenia na lekcjach chemii w szkole ponadpodstawowej – kurs
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie – warsztaty
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – warsztaty
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Wskazówki do pracy z uczniami – kurs
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Matura z matematyki warsztaty – warsztaty
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – kurs
Przepis na dobrą lekcję matematyki
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni Pasco –warsztaty
Kompetencje kluczowe w przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Kosmiczne podróże. Opowiadamy dzieciom o niebie i planetach – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie – budowanie wiedzy – kurs
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – kurs
GIS – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji geograficznej w procesie dydaktycznym – warsztaty
Internetowy atlas geograficzny województwa kujawsko-pomorskiego – wykorzystanie na lekcji geografii w klasie VII – warsztaty
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda - eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia
Metody aktywizujące ucznia – sieć współpracy i samokształcenia
Astrobazy Kopernik. Przygotowanie i prowadzenie obserwacji i wspólnych akcji (Sieć współpracy i samokształcenia)

Szkolenia rad pedagogicznych
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Jak to jest zbudowane?
Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
Metoda projektu w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Gramy w szachy – kurs
Kodujemy i programujemy z wykorzystaniem ciekawych środków dydaktycznych – warsztaty
Matematyka czynnościowa, a nie papierowa – kurs
Nowe i zapomniane gry i zabawy ruchowe i rekreacyjne – warsztaty
Stare i nowe gry planszowe – warsztaty
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Wychowanie do wartości – „Etyka nie tylko dla smyka”. Praca z poradnikiem dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia
Wymieńmy doświadczenia, czyli o ciekawych metodach i formach pracy z przedszkolakami. (Sieć współpracy i samokształcenia)

Szkolenia rad pedagogicznych
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online`
Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy
Cyfryzacja i sztuczna inteligencja a edukacja przyszłości
Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel?
Strategia kształcenia wyprzedzającego w szkole
Uzależnienie od internetu i komputera – wprowadzenie do profilaktyki, diagnozy i leczenia
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online – warsztaty
Nowatorskie narzędzia dostępne w chmurze – zastosowania edukacyjne – warsztaty
Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – algorytmy w języku Python – kurs
Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – grafika żółwia w języku Python i projektowanie graficzne w Processingu – warsztaty
Programowanie tekstowe na III etapie kształcenia. Python na maturze – szkolenie
Programowanie wizualne na II etapie kształcenia (IV–VI). Gry i animacje w Scratchu – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia
Programowanie tekstowe na II i III etapie edukacyjnym (Sieć współpracy i samokształcenia)
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych. (Sieć współpracy i samokształcenia)

Szkolenia rad pedagogicznych
Preorientacja, orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole
Uczeń a kompetencje potrzebne na rynku pracy
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Planowanie i realizacja
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym – warsztaty
Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – kurs
Ponadnarodowa mobilność uczniów POWER – możliwości dla szkół – warsztaty
Program ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe” – możliwości dla placówek z kształceniem zawodowym – warsztaty
Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego – szkolenie
Wykorzystanie programów unijnych w kształceniu zawodowym uczniów i nauczycieli – szkolenie
Metody pracy i scenariusze zajęć w doradztwie zawodowym – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia
Doradztwo zawodowe dziś i jutro (Sieć współpracy i samokształcenia)

Szkolenia rad pedagogicznych
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rola i zadania nauczyciela realizującego pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole
Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej
Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce
Współpraca przedszkola, szkoły z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Autyzm, zespół Aspergera. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki behawioralne i wybrane wspomagające metody terapii – kurs
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
Seminarium dla pedagogów szkolnych
Seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie – podnoszenie umiejętności nauczyciela
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Podstawowe narzędzia coachingowe do wykorzystania na godzinie wychowawczej
Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej
Uczniowie w kontaktach międzynarodowych i międzykulturowych. Edukacja międzykulturowa w szkole
Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie relacji w grupie i z grupą
Komunikacja interpersonalna w szkole
Konflikty w szkole – sztuka ich rozwiązywania
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela
Wartości i normy w szkole
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Coachingowe lekcje wychowawcze – warsztaty
Narzędzia dialogu motywującego i karty metaforyczne w pracy nauczyciela wychowawcy – warsztaty
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – warsztaty
Trening zarządzania emocjami i kształtowanie kompetencji społecznych – warsztaty
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną w klasie – kurs
Przemoc i agresja – problem czy zjawisko – warsztaty
Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia opiekunów samorządów uczniowskich

Szkolenia rad pedagogicznych
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie
Profilaktyka trudnych zachowań
Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi – warsztaty
Arteterapia: zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi – warsztaty
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci – kurs
Elementy terapii narracyjnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy wychowawczej z młodzieżą i z dziećmi – kurs
Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym – warsztaty
Jak napisać plan działań i uzyskać certyfikat szkoły / przedszkola promującego zdrowie? – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Ocena pracy nauczyciela
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia Zarządzania - seminarium
Dokumentacja programów unijnych – warsztaty
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – kurs
Rola i zadania wicedyrektora w szkole – kurs
Obserwacje zajęć jako element wspomagania w pracy nauczyciela – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami
Metody pracy rozwijające umiejętności uczniów sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
Edukacja wczesnoszkolna a egzamin po 8 klasie. Analiza egzaminów zewnętrznych
Kompetencje trzecioklasisty – badanie i analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych organizowanych w szkołach. Analiza egzaminów
Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły
Metody pracy rozwijające umiejętności uczniów sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Egzamin ósmoklasisty. Kurs dla rad pedagogicznych
Jak przygotować uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Strategie dla ucznia i nauczyciela – kurs
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski/hiszpański) – kurs
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego – kurs
Analiza egzaminu maturalnego z języka obcego – warsztaty
Analiza egzaminów zawodowych – warsztaty
Język obcy na egzaminie zawodowym w technikum – warsztaty
Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego – warsztaty
Analiza wyników egzaminu maturalnego z geografii w roku szkolnym 2018/19 – szkolenie
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Podstawowy kurs pomiaru dydaktycznego
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę z neurodydaktyki
Zadawać do domu? Rola prac domowych
Metody aktywizujące w szkole
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting)
Techniki aktywizujące myślenie (TOC) w pracy z uczniem
Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole
Jak uczyć uczenia się – teoria w praktyce
Promocja szkoły – miejsce szkoły w środowisku. Media w procesie komunikowania się
Gry i zabawy coachingowe na lekcji – jak zwiększyć atrakcyjność zajęć
Elementy treningu twórczego myślenia i działania
Nowe spojrzenie na relację nauczyciel – uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy
Design thinking w planowaniu działań edukacyjnych
Gdy uczniowie uczą się sami, czyli otwarte formy nauczania na przykładzie stacji edukacyjnych
Grywalizacja w edukacji – gra jako sposób motywacji do nauki
Jak z uczniami ratować świat? Edukacja globalna w szkole
Karty pracy i notatki jako techniki wspomagające samodzielną pracę ucznia
Samodzielność i umiejętność współpracy u uczniów – jak je rozwijać?
Sposoby rozwijania umiejętności kluczowych przez nauczycieli wszystkich przedmiotów
Wybrane sposoby motywowania uczniów do nauki
Rozwijaj kreatywność u swoich uczniów
Style społeczne i ich wpływ na komunikację interpersonalną
Podstawa programowa a kompetencje kluczowe
Heksy oraz inne metody motywowania uczniów
Odwrócona lekcja
Kreatywna lekcja – jak to zrobić?
Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji
Jak skutecznie współpracować z rodzicami?
Negocjacje i mediacje w szkole
Postawy rodziców i wychowawców a zachowania dzieci. Modelowanie zachowań
Jak motywować swoje dziecko do nauki? Wskazówki dla rodziców
Motywowanie uczniów do nauki
Ocenianie uczniów – od wymagań do oceny, pułapki w ocenianiu
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia – kurs
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju – kurs
Jak rozwijać zdolność koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży – warsztaty
Narzędzia cyfrowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć? – kurs
Komunikacja interpersonalna – kurs
Negocjacje i mediacje w szkole – kurs
Informacja zwrotna jako narzędzie motywowania uczniów – kurs
Motywowanie uczniów do nauki – kurs
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Sztuka dyskutowania i argumentowania - retoryka na co dzień (e-learning)
Zintegrowane nauczanie przedmiotowo- językowe CLIL w nauczaniu języków obcych (e-learning)
Cyfrowy narzędziownik nauczyciela języka obcego (e-learning)
QR kody w pracy nauczyciela (e-learning)
Aplikacje smartfonowe w nauczaniu fizyki (e-learning)
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak stworzyć dobrą grę terenową na platformie Edupolis w oparciu o lekturę – warsztaty
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach języka polskiego – warsztaty
Ćwiczenia i zabawy utrwalające słownictwo na lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem platformy EDUPOLIS
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach przyrody, chemii i biologii – warsztaty
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS w pracy nauczyciela fizyki – warsztaty
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Wykorzystanie gry miejskiej na Edupolis do ćwiczeń terenowych z geografii – szkolenie
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczycieli w zakresie promocji zdrowia – warsztaty
Komunikacja interpersonalna w szkole – kurs
Jak wykorzystać platformę Edupolis do zamieszczania i propagowania metody projektu edukacyjnego – warsztaty
Sieci współpracy i samokształcenia

Szkolenia rad pedagogicznych
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Awans zawodowy nauczyciela - plan rozwoju zawodowego
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (grupa Brodnica) 10/10/2019
Odwrócona lekcja (grupa Brodnica) 30/09/2019
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju (grupa Brodnica) 24/09/2019
Wybrane sposoby motywowania uczniów do nauki (grupa Brodnica) 12/09/2019
Wyjazd studyjny – Szkoła w Radowie Małym miejscem wdrażania innowacji i kształtowania kompetencji kluczowych (21-22 października 2019)
Terapie ukierunkowane na rozwój dziecka - wczesna interwencja
Sieci współpracy i samokształcenia