Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Model Szkoły Promującej Zdrowie oraz standardy i narzędzia do autoewaluacji

w Szkole Promującej Zdrowie

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) jest realizowany w Polsce od 1991 r.

Od 2006 r. sieci szkół promujących zdrowie istnieją we wszystkich województwach, utworzone w celu ułatwienia koordynacji i skuteczniejszego wspierania szkół.

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia. (WHO, 1997)

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie:

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Koordynator wojewódzki:

Zofia Spalińska tel.: 881 93 10 25, 56 622 77 47

email: kpcen_torun@kpcen_torun.edu.pl i Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl

Zdrowie i czynniki je warunkujące

Istnieją cztery podejścia do definiowania zdrowia.

Zdrowie jako:

• zdolność człowieka do: normalnego funkcjonowania (wykonywania zadań i pełnieniaról społecznych), osiągania szczytu własnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych; wszechstronnego rozwoju i stawiania sobie wymagań, adaptacji w zmieniającym się środowisku, zaspokajania własnych potrzeb, redukowania napięć,

• potencjał fizyczny i psychiczny człowieka, dający możliwość rozwijania różnych aktywności (samorealizacji, twórczego życia),

• równowaga i harmonia możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych człowieka, dyspozycja do utrzymania równowagi między organizmem człowieka a wymogami środowiska; proces równoważenia zasobów i obciążeń,

• dobra jakość życia: dobre samopoczucie, szczęście, zadowolenie z życia,samorealizacja. (B.  Woynarowska, 2017)

Edukacja prozdrowotna od kilku lat jest w szkole ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej. W związku z prowadzonymi działaniami na rzecz promowania zdrowia oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przedszkola/szkoły/placówki zgłaszają się do udziału w projekcie ,,Szkoła Promująca Zdrowie”.

Serdecznie zachęcam do przystąpienia do programu Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie. O przystąpienie do Kujawsko-Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie można się ubiegać w dowolnym momencie roku szkolnego. Istotą pracy w ramach programu jest autonomiczne wyznaczanie celów i zadań do realizacji w obszarze prozdrowotnym, po wstępnym przeprowadzeniu diagnozy potrzeb zdrowotnych i samopoczucia społeczności szkolnej.

ZAŁĄCZNIKI:

Szkoła i placówka - kryteria

Deklaracja

Wniosek szkoły o wpisanie do sieci

Poradnik dla szkół promujących zdrowie

Poradnik dla szkół specjalnych promujących zdrowie

Sprawozdanie Szkoły Promującej Zdrowie - raport z realizacji

Wykaz szkół z Wojewódzkim Certyfikatem „Szkoła Promująca Zdrowie”

Procedura nadawania Krajowego Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie"

Wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie"

Materiały uzupełniające

Logo Szkoła Promująca Zdrowie

Program "Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu"

Podrecznik "Promocja zdrowia psychicznego"

Autoewaluacja w Szkole Promujacej Zdrowie. Metody narzedzia

Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Specjalnej PZ

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NALEŻĄCYCH DO KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE _2024-02-14

Autor: admin
Data dodania: 06.10.2020