Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w tej sprawie ma zastosowanie do strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-10
Data ostatnie istotnej aktualizacji: 2021-02-10

INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI STRONY WWW PLACÓWKI

Na stronie kpcen-torun.edu.pl zostały wprowadzone następujące dostosowania:

 • Wszystkie grafiki posiadają atrybut alt w jązyku polskim, tłumaczący co znajduje się na grafice.
 • Obrazy pełniące funkcję wyłącznie estetyczną, a nie informacyjną, posiadają pusty znacznik alt lub deklarowane są za pomocą styli.
 • Zadbano by kontrast na stronie był wystarczający do bezproblemowego odczytania treści.
 • W treści wykorzystane są znaczniki semantyczne zgodnie ze standardami.
 • Każda podstrona jest logicznie podzielona za pomocą nagłówków HTML.
 • Zastosowane są znaczniki ARIA oraz inne etykiety do identyfikacji obiektów na stronie.
 • Nie użyto białych znaków.
 • Każda funkcjonalność dostępna jest z poziomu klawiatury.
 • Focus przełącza się w odpowiedniej kolejności
 • Dodane zostało menu pozwalające na wykonanie szybkich akcji po przyciśnięciu klawisza TAB:
  • przejście do menu,
  • przejście do głównej treści,
  • przejście do wyszukiwarki,
  • przejście do kontaktu,
 • Dodana została funkcjonalność powiększenia/zmniejszenia czcionki na stronie.
 • Dodana została funkcjonalność pozwalająca na zmianę kontrastu oraz zapamiętanie danego ustawienia z wykorzystaniem plików Cookies.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Moodle
 • Archiwum

WYŁĄCZENIA

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX nie są w pełni dostępne ze względu na to, iż nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Pierzchalski, Mariusz.Pierzchalski@kpcen-torun.edu.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 62 277 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Budynki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli znajdują się pod adresem: 87-100 Toruń ul. Henryka Sienkiewicza 36.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Istnieją dwa dostępne wejścia do budynku głównego i jedno dostępne wejście do pawilonu. W budynku głównym do wejść prowadzą tylko schody. Do pawilonu istnieje wejście prowadzące wprost z parkingu. Wejście to jest na tym samym poziomie co poziom parkingu. Nie ma zatem schodów ani podjazdów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek główny jest objęty nadzorem konserwatora zabytków. Istnieją w nim 4 kondygnacje: piwnica, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Na parter, I piętro i II piętro i półparter prowadzą schody dwuetapowe. Interesanci mający problemy z poruszaniem się są obsługiwani w pawilonie, po wcześniejszej informacji o potrzebie załatwienia sprawy w naszej jednostce i umówieniu się na konkretny termin.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Placówka nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Nie posiadamy miejsc dedykowanych niepełnosprawnym. Zalecamy do korzystania z parkingu obok budynku. Znajduje się on bezpośrednio obok pawilonu, na tym samym poziomie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku głównego placówki i pawilonu ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz analizy strony wykorzystując narzędzie wave.webaim.org.

Autor: Sławomir Żebrowski
Data dodania: 12.02.2021