Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Przybyszewska konsultantka ds. matematyki i promocji zdrowia 881-93-31-88 e-mail: Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Gry i zabawy matematyczne – szkolenie
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu – szkolenie
Rozwijanie myślenia matematycznego – szkolenie
Konferencja: Zadbaj o swoich uczniów w cyfrowym świecie: higiena cyfrowa, profilaktyka e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwo w sieci
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej – szkolenie
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie
Ocena procesów rozwojowych dziecka 0-12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji – webinar
Rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych u dzieci.
Akademia trenera wspomagania
Kompetencje społeczne ukierunkowane na doskonalenie metod nauczania - termin 14.12.2023
Kompetencje społeczne ukierunkowane na doskonalenie metod nauczania - termin 12.12.2023
Mózg kreatywny czy impulsywny? O uczniu z ADHD w szkole (Tydzień Mózgu, 5 marca, godz. 18.10 - 19.10)
Szkolenia rad pedagogicznych
Rozwój umiejętności matematycznych poprzez działanie (stacjonarnie)
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu (stacjonarnie, zdalnie)
Rozwój umiejętności matematycznych (zdalnie)
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej (zdalnie)
Edukacja włączająca – wprowadzenie
Jak skutecznie współpracować z rodzicami (zdalnie)
Praca z dzieckiem z orzeczeniem w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Co i jak – prawnie i terapeutycznie (stacjonarnie, zdalnie)
Komunikacja interpersonalna w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Wychowawcza rola nauczyciela w bezpośredniej komunikacji z rodzicami i uczniami – sposoby na prowadzenie godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami (stacjonarnie)
Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci (stacjonarnie, zdalnie)
Wskazówki do pracy na podstawie wniosków z egzaminu ósmoklasisty dla edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko (zdalnie)
Przydatne techniki oceniania kształtującego wpierające uczenie się (zdalnie lub stacjonarnie)
Efektywna praca zespołowa w klasie.
Wspomaganie potencjału ucznia zdolnego
Sieci współpracy i samokształcenia
Wspieranie warsztatu pracy doradcy metodycznego – sieć współpracy doradców metodycznych.