Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs dla nauczycieli w okresie przygotowania do zawodu
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczyciele bez stopnia awansu rozpoczynający pracę w szkole
Cele

- zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli

- przedstawienie przepisów dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

- zapoznanie z zasadami dotyczącymi dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki w tym organizacja przestrzeni klasowo-lekcyjnej

- zapoznanie z prawami dziecka i konsekwencjami niestosowania się do tych praw

- przypomnienie reguł przygotowania do prowadzenia i obserwacji lekcji

- wyrobienie umiejętności przygotowania się do lekcji obserwowanej

- wyrobienie umiejętności formułowania celów lekcji oraz ich realizacji

- nabywanie umiejętności reagowania na zmieniającą się sytuację w klasie, zachowania się podczas lekcji oraz komunikację werbalną i pozawerbalną

- zapoznanie z metodami i formami pracy na lekcji z użyciem narzędzi multimedialnych

- zapoznanie z możliwością wykorzystania różnych środków dydaktycznych w procesie nauczania

- zapoznanie z aktywnymi metodami nauczania rozwijającymi kompetencje kluczowe uczniów

- zapoznanie ze sposobami indywidualizacji nauczania

Tematyka

- podstawy prawne awansu zawodowego

- prawo dotyczące organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

- dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki w tym organizacja przestrzeni klasowo-lekcyjnej

- znajomość praw dziecka i konsekwencji niestosowania się do tych praw

- reguły przygotowania się do prowadzenia i obserwacji lekcji

- formułowanie celów lekcji oraz ich realizacja

- umiejętności nauczyciela w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuacje w klasie

- zachowanie nauczyciela podczas lekcji, komunikacja werbalna i pozawerbalna

- metody i formy pracy na lekcji z użyciem narzędzi multimedialnych

- wykorzystanie różnych środków dydaktycznych w procesie nauczania

- aktywne metody nauczania rozwijające kompetencje kluczowe

- indywidualizacja procesu nauczania

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
320 zł