poniedziałek, 25 czerwiec 2018 godz. 03:56

log in

 
 
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta

Dobiegł końca rok szkolny, a przed nami kolejny, 2018/2019, z nowymi wyzwaniami, zmianami i oczekiwaniami. Planując ofertę zawsze staramy się wspierać Państwa w wypełnianiu zadań edukacyjnych i w rozwoju. Dzielimy się swoją wiedzą i kompetencjami, jak skutecznie uczyć i uczyć się, rozwijać uczniów oraz pomagać im osiągać sukcesy. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby i kierujemy się założeniami polityki oświatowej państwa, priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz celami zawartymi w strategii województwa.

Zapraszamy na różnorodne formy doskonalenia: kursy, warsztaty, konsultacje, sieci współpracy i samokształcenia oraz seminaria. Organizujemy konferencje i debaty, podczas których poruszane są ważne, a także innowacyjne dla edukacji tematy. Realizujemy ogólnopolskie i wojewódzkie projekty oraz wspieramy organizatorów w istotnych dla regionu konkursach i wydarzeniach.

Nowa bogata oferta na rok szkolny 2018/2019 będzie dostępna na naszej stronie
www.kpcen-torun.edu.pl
już od 20 sierpnia 2018 r. Zapraszamy Państwa do zapoznania się i korzystania z niej.

Dyrekcja i konsultanci KPCEN w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii

VIII edycja festiwalu na najlepszy uczniowski projekt edukacyjny zakończyła etap gimnazjalny tego konkursu. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia była gala festiwalu z 13 czerwca 2018 roku, którą poprowadziła Maria Aleksandra Gancarz (członek kapituły festiwalu od I edycji). Festiwal to autorskie regionalne przedsięwzięcie, które powstało z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w 2010 roku. Organizatorem poprzednich edycji był Urząd Marszałkowski, tegoroczną – pod Honorowym Patronatem Marszałka Piotra Całbeckiego – organizowało w całości KPCEN w Toruniu.

więcej...

VIII edycja festiwalu na najlepszy uczniowski projekt edukacyjny zakończyła etap gimnazjalny tego konkursu. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia była gala festiwalu z 13 czerwca 2018 roku, którą poprowadziła Maria Aleksandra Gancarz (członek kapituły festiwalu od I edycji). Festiwal to autorskie regionalne przedsięwzięcie, które powstało z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w 2010 roku. Organizatorem poprzednich edycji był Urząd Marszałkowski, tegoroczną – pod Honorowym Patronatem Marszałka Piotra Całbeckiego – organizowało w całości KPCEN w Toruniu.

Od pierwszej edycji 1700 uczniów zaprezentowało 167 prac zespołowych. Niezwykle różnorodną tematykę prezentowaną w projektach (również w obecnej edycji) możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza, z myślą przewodnią „…by czas nie zaćmił i niepamięć…”, obejmowała popularyzowanie i dokumentowanie miejsc ważnych, wydarzeń, bohaterów mniej znanych, czasem zapomnianych. Druga grupa to projekty o charakterze społecznym, wspierająca władze samorządowe. Trzecia grupa projektów promuje tradycję, kulturę i zabytki regionu. Od pierwszej edycji celem nadrzędnym była promocja województwa kujawsko-pomorskiego widziana oczami młodego pokolenia, które w przyszłości będzie tym województwem kierowało w różnych sferach, stąd slogan reklamujący województwo kujawsko-pomorskie „Lubię tu być”.

W tym roku nad oceną prac czuwała 10-osobowa kapituła pod przewodnictwem Małgorzaty Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu, reprezentowana przez 5 instytucji współorganizatorów: Kuratorium Oświaty, KPCEN w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku oraz Toruński Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (w poprzednich latach również UM). Ocena prac odbywała się z wykorzystaniem Arkusza oceny, który uwzględnia zapisy regulaminu, zarówno w zakresie celów, jak i kryteriów, żeby zachować maksymalną obiektywność. Czesław Ficner, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, podziękował członkom kapituły za ich zaangażowanie.

Temu konkursowi, który nazwaliśmy Festiwalem, zawsze towarzyszyły ciekawe, oryginalne, zaskakujące pomysły uczniów. Metoda projektu rozwija umiejętności społeczne i osobistą kreatywność, współpracę, a szczególnie aktywność – elementy te zawsze wpływały na ciekawy, wartościowy efekt w pracach konkursowych. Dlatego w tym roku wybraliśmy ze Strategii Województwa jeden z celów: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi. W ramach tego celu była dla nas (kapituły i organizatorów) szczególnie ważna solidarność międzypokoleniowa. Na tę kwestię zwracaliśmy uwagę obecnie i sądzę, że podtrzymamy to w przyszłości, bowiem planujemy kontynuować ideę konkursu – tym razem kierując go do uczniów szkoły podstawowej.

W trakcie gali laureaci sami zaprezentowali efekty swojej pracy, natomiast recenzje kapituły prezentujemy poniżej. Zwycięzcy Festiwalu wraz z nauczycielami otrzymali nagrody – wśród nich dużą niespodzianką były upominki dla zdobywców I, II i III miejsca od sponsora, firmy 3Way Dynamiczne Centrum Językowe – woskowe złote lajki.

Laureaci VIII edycji:

I miejsce – Zespół Szkół w Dobrzejewicach, Szlakiem sławnych postaci ziemi dobrzyńskiej, Anna Łuszczak, Paulina Radosz, 8 uczniów
Recenzja Anety Gabryelczyk i Doroty Łańcuckiej, członkiń kapituły Festiwalu z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Temat projektu jest zgodny ze Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi, Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia. Trafnie sprecyzowano cel głównego projektu: Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat znanych ludzi związanych z ziemią dobrzyńską oraz poznanie dorobku kulturowego i środowiska regionu. Oryginalny jest też wybór postaci związanych z ziemią dobrzyńską i przedstawienie ich znaczenia w kontekście historii naszego regionu. Projekt w ciekawy sposób ukazuje historyczne, kulturowe i krajobrazowe walory ziemi dobrzyńskiej. Niezwykle bogata jest wartość merytoryczna projektu, zdecydowanie przydatna dla innych szkół i placówek w działalności dydaktycznej i wychowawczej: biografie Fryderyka Chopina, Poli Negri, Marii Dąbrowskiej, Stanisława Karnkowskiego, Gustawa Zielińskiego, Lecha Wałęsy, Adama A. Kochańskiego, Jana Nepomucena Dziewanowskiego, Dominika Dziewanowskiego oraz Nawojki przedstawiono w powiązaniu z innymi lokalnymi ciekawostkami i miejscami, co poszerzyło edukacyjny wymiar projektu (np. Zamek Krzyżacki w Golubiu-Dobrzyniu, klasztor oo. Bernardynów w Skępem, pochodzący z I poł. XIX wieku, budynek Ratusza w Lipnie, Góra Modrzewiowa z Pomnikiem Przyrody czy wczesnośredniowieczne grodzisko w Dobrzyniu nad Wisłą). […] Projekt dokumentuje pracę zespołu, ale także pokazuje współpracę z wieloma osobami i instytucjami, tj. Izbą Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem, Izbą Muzealną Poli Negri w Lipnie, Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni, Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, Urzędem Gminy Obrowo. […]

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich, Odnawialna złotnicka energia, Katarzyna Pietrzak, 6 uczniów [zdjęcie grupowe]
Recenzja Marii Aleksandry Gancarz, członek kapituły Festiwalu z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Celem projektu było upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o charakterystycznych cechach i zaletach poszczególnych technologii mikroinstalacji OZN (odnawialnych źródeł energii) oraz zaprezentowanie praktycznego wykorzystania tych technologii na terenie gminy. Uczniowie przeprowadzili wywiad środowiskowy, podczas którego zdobyli informację o mieszkańcach, którzy wykorzystują odnawialne źródła energii. Efektem materialnym projektu jest film nakręcony według własnego scenariusza. Członkowie zespołu przygotowali pytania i przeprowadzili wywiady z właścicielami czterech instalacji wykorzystujących energię słoneczną, energię wiatrową, ciepło ziemi i energię biomasy. Zaprezentowali też rozwiązania technologiczne oraz zalety każdego z tych rozwiązań. Wypowiedzi uczniów, przekonywanie właścicieli o potrzebie, zachowania czystości środowiska i korzyści ekonomiczne mogą być zachętą do wykorzystania darów przyrody w pozyskiwaniu energii. Film został wysoko oceniony ze względu na swoją wartość merytoryczną i może być wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna. Został również umieszczony na YouTube. Jest to pierwszy tego typu temat w historii festiwalu pokazujący inny oryginalny sposób promocji swojego regionu, wynikający z wyzwań cywilizacyjnych dotyczących świadomości ekologicznej. Na podkreślenie zasługuje umiejętność dostosowania sposobu promocji do charakteru realizowanego projektu – był to jeden z zaplanowanych celów, który uczestnicy w pełni osiągnęli.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Toruniu, Tony Halik – tańczący z planetami, Ewa Palacz, 6 uczniów [zdjęcie grupowe]
Recenzja Marii Jadczak, członka kapituły Festiwalu z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Kształcenia Nauczycieli w Toruniu

Projekt „Tony Halik – tańczący z planetami” został przygotowany przez sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi pod kierunkiem nauczycielki fizyki – Ewy Palacz. Projekt zintegrował wiedzę uczniów z różnych przedmiotów, tj. astronomii, fizyki, informatyki i szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Uczniowie w ramach prac projektowych wykonali plakaty, zaproszenia, pacynkę, kosmiczną kapsułę, prezentację multimedialną, napisali scenariusz przedstawienia o układzie słonecznym, przeprowadzili konkurs plastyczny dla kolegów z młodszych klas i przygotowali miniSAT, czyli wysłali balon z wynikami eksperymentów do granic atmosfery. Wszechstronność i innowacyjność działań uczniów zrobiła ogromne wrażenie na członkach Kapituły oceniającej Festiwal Projektów Gimnazjalnych i dowiodła ogromnych możliwości, jakie daje zastosowanie humanistyki w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Praca wyróżniona – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Grudziądzu, Willkommen in Graudenz, Marzena Giemza, Grażyna Piasecka, 9 uczniów [zdjęcie grupowe]
Recenzja Ewy Ignaszak, członka kapituły Festiwalu, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt edukacyjny „Willkommen in Graudenz” doskonale wpisuje się w promocję województwa kujawsko-pomorskiego. Uczniowie poznają i równocześnie dokumentują w formie filmu walory historyczne, społeczne, architektoniczne i przyrodnicze Grudziądza. Pokazanie atrakcji turystycznych miasta koledze z Niemiec wymagało samodzielności w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i krytycznej analizie informacji. Gdy kolega z Polski przedstawia rówieśnikowi z Niemiec swoje miasto, na pewno jest wiarygodny i komunikatywny. Prezentacja wykonana jest w języku niemieckim, co jest uzasadnione krajem pochodzenia osoby, do której jest skierowana. Wydaje się jednak, że film zyskałby na swojej wartości, gdyby informacje o Grudziądzu przekazywane były w języku polskim, a tylko tłumaczone na niemiecki. Tytuł projektu powinien brzmieć „Willkommen in Grudziądz”.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku członkowie kapituły będą mieli okazję podziwiać kolejne fantastyczne realizacje uczniowskich projektów edukacyjnych. W lipcu na naszej stronie opublikowany będzie krótki materiał filmowy dokumentujący galę VIII edycji festiwalu.

Maria Aleksandra Gancarz, Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
Zdjęcia, Tadeusz Wański, Pracowni Informacji i PromocjiPożegnanie „Muchomorka”

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Danuta Potręć uczestniczyła w uroczystości zakończenia działalności Prywatnego Przedszkola i Żłobka „Pod Muchomorkiem” w Toruniu. Założycielka i dyrektorka placówki Mirosława Rutkowska żegnała się z rodzicami, dziećmi, przedstawicielami instytucji, z którymi współpracowała przez wiele lat oraz ze swoimi pracownikami. Spotkanie miało miejsce w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu 19 czerwca 2018 r. Występy dzieci uświetniły uroczystość, jednocześnie powodując dużo radości.

więcej...

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Danuta Potręć uczestniczyła w uroczystości zakończenia działalności Prywatnego Przedszkola i Żłobka „Pod Muchomorkiem” w Toruniu. Założycielka i dyrektorka placówki Mirosława Rutkowska żegnała się z rodzicami, dziećmi, przedstawicielami instytucji, z którymi współpracowała przez wiele lat oraz ze swoimi pracownikami. Spotkanie miało miejsce w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu 19 czerwca 2018 r. Występy dzieci uświetniły uroczystość, jednocześnie powodując dużo radości.

Danuta Potręć podziękowała za współpracę oraz za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem nauczycieli na łamach czasopisma oświatowego „UczMy” oraz życzyła dyrekcji realizacji marzeń często odkładanych na później z powodu nadmiaru obowiązków, a nauczycielom wszystkiego najlepszego w dalszym życiu zawodowym. Konsultantka otrzymała piękne podziękowanie za współpracę oraz pamiątkowy kubek z logo przedszkola.

Warto wspomnieć, że Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy przez kilka lat sprawował patronat nad Ogólnopolskim Konkursem „Zdrowy Przedszkolak”, organizowanym przez Przedszkole „Pod Muchomorkiem”.

Wszystkiego dobrego!
Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Projekt „Buduję, koduję, programuję” – czas start!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu 12 czerwca 2018 r. zorganizowało konferencję dla uczestników projektu „Buduję, koduję, programuję”. Spotkanie odbyło się w auli Centrum Dialogu w Toruniu. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem unijnym – Działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, III oś priorytetowa – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Koordynatorami projektu są dyrektor KPCEN Małgorzata Trzeciak, Wacław Kozłowski, Agnieszka Przybyszewska, Marzenna Wierzbicka i Sławomir Żebrowski. Program konferencji obejmował wystąpienia koordynatorów projektu przybliżające jego ideę nauczycielom i dyrektorom szkół, które wezmą w nim udział.

więcej...

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu 12 czerwca 2018 r. zorganizowało konferencję dla uczestników projektu „Buduję, koduję, programuję”. Spotkanie odbyło się w auli Centrum Dialogu w Toruniu. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem unijnym – Działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, III oś priorytetowa – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Koordynatorami projektu są dyrektor KPCEN Małgorzata Trzeciak, Wacław Kozłowski, Agnieszka Przybyszewska, Marzenna Wierzbicka i Sławomir Żebrowski. Program konferencji obejmował wystąpienia koordynatorów projektu przybliżające jego ideę nauczycielom i dyrektorom szkół, które wezmą w nim udział.

Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN, w Prezentacji projektu „Buduję, koduję, programuję” przedstawiła cztery moduły, z których będzie składało się szkolenie. Pierwszy – zajęcia przygotowujące do myślenia algorytmicznego, kodowania i programowania, w który zaangażowana jest Marzenna Wierzbicka. Drugi moduł składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy zapoznania się z wybranymi typami urządzeń mobilnych i programami do edukacji programistycznej. Druga część jest związana z budową i instrukcją obsługi Ozobota oraz scenariuszami zajęć z Ozobotem. Trzeci moduł bazuje na grze planszowej „Scootie Go!”: użyciu klocków funkcyjnych i aplikacji multimedialnych do rozwiązywania problemów i tworzenia algorytmów. Ostatni moduł dotyczy przykładowych konstrukcji robotów i ich uruchamiania – z wykorzystaniem klocków LEGO i JUMI. W tym module zaprezentowane też będą przykładowe elektroniczne zasoby edukacyjne, np. środowisko programowania na bazie Scratcha.

Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu i kierownik projektu, omówiła szczegóły Organizacji działań w projekcie „Buduję, koduję, programuję”, poinformowała o harmonogramie szkoleń i zaprezentowała planowane działania w projekcie, obejmujące: opracowanie dokumentacji szkoleniowej i scenariuszy lekcji, szkolenia stacjonarne dla nauczycieli i zapewnienie im wsparcia w trakcie pracy z uczniami, wyjazd do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu, prowadzenie sieci współpracy, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz zarządzanie projektem.

W ostatnim wystąpieniu pt. Przykłady wykorzystania dostępnych rozwiązań w programowaniu w edukacji wczesnoszkolnej Sławomir Żebrowski, konsultant KPCEN, zaznaczył, że nauka programowania na etapie nauki wczesnoszkolnej jest odpowiedzią na potrzeby współczesności, a informatyka nie jest dziedziną hermetyczną, lecz wspiera inne sfery nauki. Zwrócił uwagę, że myślenie komputacyjne zakłada świadome i celowe wykorzystanie metod i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z życia codziennego. Prelegent pokazał wymagania podstawy programowej z zakresu informatyki w klasach I–III szkoły podstawowej, podkreślając, że chodzi o zainteresowanie dzieci programowaniem poprzez zastosowanie przystępnych dla nich narzędzi. Poprzez zabawę najmłodsi uczniowie poznają pojęcia liniowej kolejności, sekwencyjności, porządkowania czynności, logicznego porządku zdarzeń, algorytmu. Na koniec zaprezentował pomoce dydaktyczne w nauczaniu programowania: Ozoboty, grę „Scootie Go!” oraz robota z klocków LEGO. Pointując, zwrócił uwagę, że poprzez nauczanie programowania uczniowie nabywają nowych kompetencji społecznych, bo programowanie to praca zespołowa.

W dyskusji na zakończenie konferencji zabrał głos przedstawiciel Kuratorium Oświaty, starszy wizytator Zbigniew S. Jaguszewski, podkreślając znaczenie nauczycieli nauczania zintegrowanego w stawianiu przez uczniów pierwszych kroków w sferze informatyki, potrzebę ich kształcenia się w tym kierunku, by umieli w przystępny sposób uczyć swoich podopiecznych podstaw programowania. Zwrócił uwagę na fakt, że jakość tego pierwszego kontaktu z informatyką na etapie wczesnoszkolnym rzutuje na efektywność nauki na późniejszych etapach edukacyjnych.

Projekt „Buduję, koduję, programuję” ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Skierowany jest do nauczycieli szkół publicznych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego oraz żnińskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku, a koniec został zaplanowany na 30.09.2020 r.

Tekst i zdjęcia: dr Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu.

Propozycja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: nowy rok szkolny z nowym wyposażeniem pracowni

Od kilku lat kujawsko-pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli wypożyczają pracownikom podległych im placówek mobilne pracownie z laptopami i czujnikami pomiarowymi Pasco. Te nowoczesne narzędzia bardzo pomagają w wykonywaniu doświadczeń i eksperymentów na lekcjach biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody. Mieszczące się w dwóch zgrabnych gabarytowo szafkach (50 × 80 × 110 cm) zestawy mieszczą m.in. 16 laptopów, 5 cyfrowych mikroskopów i ponad 50 czujników (w tym pH, tlenu, dwutlenku węgla, ruchu, siły, temperatury, ciśnienia, ładunku, światła, pracy serca i wiele innych), umożliwiających wykonywanie szybkich i precyzyjnych pomiarów, rejestrowanych przez dołączone oprogramowanie SparkVue. Tak wyposażona pracownia staje się miejscem prowadzenia naprawdę ciekawych, bogato ilustrowanych, aktywnie zajmujących uczniów lekcji problemowych. Na naszej stronie internetowej, w zakładce Mobilne Pracownie znaleźć można bogatą obudowę merytoryczną, m.in. scenariusze lekcji i pomysły na doświadczenia z ich użyciem. Jest też szczegółowy opis Dokumenty do użyczenia pracowni mobilnej, gdzie znaleźć można m.in. Zamówienie na wypożyczenie. Bardzo zachęcamy do skorzystania z tej formy współpracy z nami (wypożyczamy pracownie nawet na cały rok, po kilkugodzinnym przeszkoleniu nauczycieli, najbliższe w okresie koniec VIII/IX), bliższych informacji udziela pracownik KPCEN w Toruniu Krzysztof Rochowicz, tel. 881-930-091.

Innowacyjna edukacja – czyli jaka?
Szanowni Uczestnicy konferencji wojewódzkiej Innowacyjna edukacja – czyli jaka?,

w imieniu organizatora dziękuję za obecność 12 maja br. na konferencji o innowacjach w edukacji.
Wyrażam nadzieję, że udział w tym wydarzeniu edukacyjnym był czasem refleksji i inspiracji do działań na rzecz uczniów i osobistego rozwoju.
Zgodnie z wcześniejszą deklaracją przekazujemy Państwu link do materiałów filmowych w postaci playlisty zawierającej pięć wystąpień:Zapraszam do śledzenia naszej strony i korzystania z oferty.

Marzenna Wierzbicka
Kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji


Materiał filmowy przygotowała i opracowała Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu.
VIII edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych rozstrzygnięta

Tegoroczna tematyka projektów edukacyjnych nadesłanych na Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych miała nawiązywać do ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową. Projekty mogły mieć formę np.: filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego, wycieczki itp.

więcej...

Tegoroczna tematyka projektów edukacyjnych nadesłanych na Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych miała nawiązywać do ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową. Projekty mogły mieć formę np.: filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego, wycieczki itp.

Cele projektów wynikały ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, w tym z celu strategicznego Aktywne społeczeństwa i sprawne usługi, celu strategicznego Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na rok 2017/18 Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia.

Organizatorom zależało na:
  1. promocji dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
  2. promowaniu solidarności międzypokoleniowej,
  3. promocji samorozwoju,
  4. kształtowaniu umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych.

W skład Kapituły oceniającej nadesłane prace wchodziło dziesięciu przedstawicieli z następujących instytucji: Kuratorium Oświaty, wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli (KPCEN-y) z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz miejskiej toruńskiej placówki doskonalenia nauczycieli (TODMiDN). Przewodniczącą Kapituły zgodnie z regulaminem festiwalu była Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu.

Kapituła po dokładnej i wnikliwej analizie dokumentacji projektowej 4 czerwca 2018 r. wyłoniła laureatów, a jedną pracę wyróżniła.

Laureaci (szkoła, tytuł projektu, opiekunowie, liczba uczestników):

I miejsce – Zespół Szkół w Dobrzejewicach, Szlakiem sławnych postaci ziemi dobrzyńskiej, Anna Łuszczak, Paulina Radosz, 8 uczniów;
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich, Odnawialna złotnicka energia, Katarzyna Pietrzak, 6 uczniów;
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Toruniu, Tony Halik – tańczący z planetami, Ewa Palacz, 6 uczniów;
Praca wyróżniona – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Grudziądzu, Willkommen in Graudenz, Marzena Giemza, Grażyna Piasecka, 9 uczniów.

Gratulujemy nauczycielom i uczniom wyróżnionym, pozostałym dziękujemy za wzięcie udziału w festiwalu.
Ewa Kondrat, konsultant ds. języka polskiego, sekretarz kapituły
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>